ZaSkocz na rower

 

REGULAMIN CYKLU IMPREZ ROWEROWYCH

Cykl MTB „ZaSkocz na Rower”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Cykl imprez rowerowych MTB „ZaSkocz na Rower” jest cyklem imprez w kolarstwie górskim MTB, współtworzonych przez lokalnych organizatorów.

2. Punkty zdobyte w poszczególnych edycjach sumują się.

3. Zwycięzcą całego cyklu zawodów „ZaSkocz na Rower” zostaje zawodnik, który uzyskał największą liczbę punktów w danej kategorii.

II. LOKALNI ORGANIZATORZY

- Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie, 43-430 Skoczów, ul. Górecka 2A

- Stowarzyszenie „Lutnia” w Zamarskach, 43-419 Zamarski, ul. Szkolna 1

III. CELE:

1. Popularyzacja kolarstwa górskiego – MTB.

2. Integracja regionalnych środowisk uprawiających sport rowerowy.

3. Promowanie regionów i miejscowości oraz szlaków rowerowych, po których prowadzić będą trasy zawodów.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji przez dzieci, młodzież i dorosłych.

5. Wyłonienie najlepszych uczestników.

IV. TERMINARZ, MIEJSCE, ORGANIZATORZY IMPREZ

I edycja:

Miejscowość: Zamarski gmina Hażlach.

Miejsce imprezy: Centrum wsi Zamarski, gmina Hażlach, powiat cieszyński.

Termin imprezy: 09 września 2018.

Zapisy w biurze zawodów: godz. 10.00.

Nazwa imprezy: 10. Lutnia Bike Marathon

Organizator: Stowarzyszenie „Lutnia” w Zamarskach oraz Gmina Hażlach

Koordynator: Przemysław Żebrok

Kontakt: tel. 697 810 155

II edycja (finał):

Miejscowość: Skoczów

Miejsce imprezy: Zawody zostaną przeprowadzone na trasach przebiegających wokół Górki Wilamowickiej 388 npm.

Biuro zawodów: Budynek wyciągu narciarskiego „Pod Dębem” przy ulicy Gajowej w Skoczowie.

Zapisy w biurze zawodów: godz. 9.00 – 10.00.

Termin imprezy: 15 września 2018

Nazwa imprezy: VI edycja „Rowerem po Kaplicówce” – MTB

Organizator: Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Strona www.basendelfin.pl

Kontakt: tel. 33 853 18 20 wew. 103

V. PRAWO DO STARTU W CYKLU NAZWA

1. Wyścig odbywa się na dwóch dystansach MINI i MEGA.

2. Odcinki MINI powinny mieścić się w zakresie od 7 km do 19 km, zaś odcinki MEGA powinny mieścić się w zakresie od 20 km do 40 km.

3. Osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 17 lat włącznie (kobiety i mężczyźni) startują na dystansie MINI.

4. Osoby w przedziale od 16 do 17 lat włącznie mogą przejechać dystans MEGA, z tym że będą klasyfikowani w punktacji generalnej na dystansie MINI.

5. Na dystansie MEGA startują osoby, które ukończyły 18 lat.

6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

7. Indywidualne ubezpieczenie NW pozostawia się do uznania uczestnika.

8. Przypisanie uczestnika do odpowiedniej kategorii wiekowej – przyjmuje się rok urodzenia, a nie dokładną datę urodzenia.

9. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

10. Zgłoszenie do cyklu MTB „ZaSkocz na Rower”, następuje poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu cyklu MTB „ZaSkocz na Rower” i akceptacją jego warunków. Zawodnicy, którzy nie dokonali zgłoszenia przez internet są zobowiązani do zgłoszenia się przed startem w Biurze Zawodów i złożenia podpisu na formularzu zgłoszeniowym wydrukowanym przez Organizatora.

VI. OPŁATY STARTOWE

1. Lokalny organizator może wprowadzić opłatę startową za udział w lokalnej edycji.

2. Opłata za uczestnictwo w cyklu, może być dokonywana w biurze zawodów w poszczególnej edycji u lokalnego organizatora w dniu zawodów, wyłącznie w formie gotówki. Opłatę można dokonać co najmniej jedną godzinę przed startem.

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W EDYCJI LOKALNEJ

1. Przygotowanie i oznakowanie trasy.

2. Numer startowy z chipem (do zwrotu na mecie), elektroniczny pomiar czasu.

3. Zabezpieczenie organizacyjne i medyczne imprezy.

4. Ciepły posiłek, napój.

5. Mycie roweru.

6. W lokalnej edycji dla najlepszych zawodników zostaną przyznane medale i dyplomy, zgodnie z lokalnym regulaminem.

VIII. RUCH DROGOWY

1. Zawody cyklu MTB „ZaSkocz na Rower” będą rozgrywane przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby organizatora ułatwią włączenie się do ruchu drogowego.

2. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość pojawienia się na trasie pieszych oraz wyjechania pojazdów z bocznych dróg czy posesji.

3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Prawa o Ruchu Drogowym

4. Za kolizje i wypadki na trasie danej edycji, wyłączną odpowiedzialność ponosi zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się do zdarzenia drogowego na wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów.

IX. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne.

2. Bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu.

3. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

X. KATEGORIE WIEKOWE KLASYFIKACJI GENERALNEJ

Mężczyźni

M1 – kategoria wiekowa 16 – 17 lat – dystans MINI (opcja MEGA – klasyfikacja w MINI)

M2 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MEGA

M3 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MEGA

M4 – kategoria wiekowa 40 – 49 lat – dystans MEGA

M5 – kategoria wiekowa 50 – 59 lat – dystans MEGA

M6 – kategoria wiekowa 60 lat i więcej – dystans MINI

Kobiety

K1 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MINI

K2 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MINI

K3 – kategoria wiekowa 40 i więcej lat – dystans MINI

XI. PUNKTACJA, KLASYFIKACJA GENERALNA cyklu MTB „ZaSkocz na Rower”

1. Uczestnicy wyścigu MINI oraz MEGA są klasyfikowani w punktacji generalnej, osobno dla każdej kategorii.

2. Uczestnicy wyścigów lokalnych na innych dystansach nie są klasyfikowani do punktacji generalnej.

3. Punktacja zawodników w klasyfikacji generalnej będzie prowadzona niezależnie na dystansie MINI i MEGA.

4. Po każdej edycji w zawodach lokalnych, zawodnicy uczestniczący w wyścigu MINI oraz MEGA otrzymują punktację według klasyfikacji w danej kategorii.

5. Punktowane będzie pierwszych 10 miejsc osobno w wyścigu MINI i MEGA.

6. Punkty do Klasyfikacji Generalnej cyklu MTB „ZaSkocz na Rower” będą naliczane po zakończeniu każdej imprezy wg wzoru:

Miejsce 1 - 13 punktów

Miejsce 2 - 11 punktów

Miejsce 3 - 10 punktów

Miejsce 4 - 8 punktów

Miejsce 5 - 7 punktów

Miejsce 6 - 6 punktów

Miejsce 7 - 5 punktów

Miejsce 8 - 4 punkty

Miejsce 9 - 3 punkty

Miejsce 10 - 2 punkty

7. W kategoriach dzieci i młodzież do 15 lat, wyścigi będą przeprowadzane na osobnych dystansach lokalnych. Uzyskana kolejność zawodników nie jest liczona do klasyfikacji generalnej.

XII. SEKTORY STARTOWE

1. Na dystansie MINI i MEGA organizator lokalny, może wyznaczyć sektory startowe. Decyzję podejmuje sędzia główny w porozumieniu z lokalnym organizatorem.

2. Sektory startowe powinny być rozmieszczone co 2 metry lub według lokalnych warunków. 3. Prawo startu w kolejnej edycji w danym sektorze przysługuje zawodnikom, którzy uzyskali największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej:

a. Sektor 1 – punkty od 7 do 13

b. Sektor 2 – punkty od 4 do 6

c. Sektor 3 – punkty od 3

4. W przypadku pierwszej edycji o kolejności ustawienia na starcie decyduje organizator lokalny.

XIII. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

1. Warunkiem w klasyfikacji generalnej, jest uczestnictwo w dwóch edycjach.

2. Zwycięzcami cyklu MTB „ZaSkocz na Rower” będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów w klasyfikacji generalnej osobno dla każdej kategorii.

3. W przypadku takiej samej ilości punktów w danej kategorii o miejscu decyduje suma czasów przejazdu. Zawodnik który ma mniejszy czas przejazdu zajmuje wyższe miejsce.

4. Organizator lokalny kończący dany cykl, finansuje koszty związane z uhonorowaniem zwycięzców w klasyfikacji generalnej w danej kategorii.

5. Zwycięzcy cyklu MTB „ZaSkocz na Rower” otrzymają:

a. 1 miejsce – puchar, dyplom,

b. 2 i 3 miejsce, medal dyplom,

c. 4 do 10 miejsca, dyplomy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Cykl MTB „ZaSkocz na Rower” będzie przeprowadzany zgodnie z niniejszym regulaminem, którego zapisy stanowią integralny załącznik do tworzenia lokalnych regulaminów w zakresie kategorii na odcinkach MINI oraz MEGA.

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.

4. Każdy uczestnik cyklu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

5. Wyniki cyklu MTB „ZaSkocz na Rower”, z danymi osobowymi mogą zostać wykorzystane przez organizatora, sponsora, prasę, radio i telewizję.

6. Organizator poszczególnej edycji cyklu MTB „ZaSkocz na Rower”, zobowiązuje się do sfinansowania kosztów związanych z organizacją własnej edycji.

7. Decyzje sporne w lokalnej edycji będzie rozstrzygał sędzia główny zawodów w porozumieniu z lokalnym organizatorem cyklu.