Regulamin

 

Regulamin Rajdu Rowerowego

Nazwa imprezy: Rajd Rowerowy „LUTNIA BIKE MARATHON”

Cele: popularyzacja kolarstwa górskiego, turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji; promocja Gminy Hażlach

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu

Termin: 8 września 2019 r.;

Miejsce: Gmina Hażlach centrum wsi Zamarski, boisko Szkoły Podstawowej,

Czas: start do wyścigu głównego o godzinie 13.00;

Kontakt: tel. 338569 768, e-mail: gok_administarcja@hazlach.pl;  lub w sprawach zabezpieczenia trasy: tel. 662096182.

Uczestnictwo: w wyścigu głównym mogą startować zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat (niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów). Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu zawodów. W czasie weryfikacji zawodnicy pobierają numer startowy, a także podpisują świadczenie akceptujące niniejszy regulamin, oświadczenie o stanie zdrowia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

W zawodach nie mogą uczestniczyć rowery elektryczne.

W rajdzie rowerowym może uczestniczyć maksymalnie 200 uczestników.

Zgłoszenia: za pomocą formularza na stronie internetowej https://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=708  lub w dniu startu w biurze zawodów do godziny 12.30;

Biuro zawodów: czynne w dniu zawodów od godziny 11.00 w centrum Zamarsk, boisko Szkoły Podstawowej;

Trasa: bezdroża oraz boczne, polne, leśne drogi na terenie wsi Zamarski i okolic; nawierzchnia asfaltowa, szutrowa, trawiasta; obsługa trasy: Ochotnicza Straż Pożarna w Zamarskach;

Dystans: wyścig odbywa się na dwóch dystansach MINI i MEGA.

Odcinek MINI powinny mieścić się w zakresie od 16 km do 20 km, odcinki MEGA powinny mieścić się w zakresie od 35 km do 40 km. Mężczyźni  przy zapisie na rajd muszą  wybrać dystans MEGA czy MINI, w trakcie rajdu zmiana dystansu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

Wyścigi:

Mężczyźni

M1 – kategoria wiekowa 16 – 17 lat – dystans MINI

M2 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MEGA lub MINI

M3 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MEGA lub MINI

M4 – kategoria wiekowa 40 – 49 lat – dystans MEGA lub MINI

M5 – kategoria wiekowa 50 – 59 lat – dystans MEGA lub MINI

M6 – kategoria wiekowa 60 lat i więcej – dystans MEGA lub MINI

Kategoria OPEN jest na dystansie MEGA.

Kobiety

K1 – kategoria wiekowa 18 – 29 lat – dystans MINI

K2 – kategoria wiekowa 30 – 39 lat – dystans MINI

K3 – kategoria wiekowa 40 i więcej lat – dystans MINI

Kategoria OPEN jest na dystansie MINI

Świadczenia dla uczestników: napój, ciepły posiłek;

Postanowienia końcowe:

- każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność;

- odcinki wyścigu rowerowego prowadzone drogami publicznymi zostaną zabezpieczone przez funkcjonariuszy służb porządkowych i odbędą się przy częściowym i czasowym ograniczeniu ruchu drogowego;

- wszyscy uczestnicy wyścigu rowerowego zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej wyścigu, policji, straży pożarnej. We wszystkich wyścigach obowiązują kaski;

 - w wyścigach młodzieżowych wymagana jest pisemna zgoda rodziców;

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich;

- szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników;

- ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi;

- uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty                   zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą;

-uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

Opłata startowa:

·         płatna  do dnia 31.08.2019 kwota 30,00 zł

·         od 1.09.2019 i w dniu zawodów 50,00 zł

Wpłaty na konto:

Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu  nr: 45 8113 1017 2003 0071 7328 0001 z dopiskiem opłata za rajd

lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Pogwizdowie w godzinach pracy lub w dniu zawodów w biurze zawodów.